Hizmet S繹zlemesi

Bu belge COMNET A. taraf覺ndan, COMNET A.'nin verdii hizmetler hakk覺nda m羹teri ile olan hukukunun tespiti i癟in haz覺rlanm覺t覺r. Firmam覺zdan hizmet alan herkes bu maddeleri okumu ve kabul etmi say覺l覺r.

1: Taraflar

1.1: Bu s繹zleme hizmetler b繹l羹m羹nde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak an覺lacakt覺r) salayan COMNET A. ile yeni m羹teri kayd覺 oluturan kii/kurum (M羹teri olarak an覺lacakt覺r) aras覺nda COMNET A.'e ait olan www.444host.com internet adresinde faaliyet g繹steren internet sitesinin (COMNET A. olarak an覺lacakt覺r) kullan覺m覺 ve bu site 羹zerinden sat覺n al覺nacak hizmetleri aa覺da belirtilen madde ve koullar ile imza alt覺na al覺nm覺 say覺lacakt覺r.

1.2: Taraflar i bu s繹zlemede yaz覺l覺 bilgilerin doruluunu beyan, kabul ve taahh羹t ederler.

2: Konusu

2.1: 襤 bu s繹zleme M羹teri taraf覺ndan site 羹zerindeki ilemlerinde, siparilerinde, g繹nderdii mesajlar覺nda kay覺t ileminde vermi olduu bilgiler dorultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan b繹l羹mleri, siparilerinde tercihleri uyar覺nca alaca覺 hizmetler kar覺l覺覺nda COMNET A.'e 繹deyecei 羹cretleri d羹zenleyecektir. Bu hizmet ve ilem a癟覺klamalar覺 aa覺daki gibidir.

2.2: yelik bilgileri M羹teri taraf覺ndan 羹ye olunma s覺ras覺nda girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yap覺lan ilemlerde baz al覺naca覺ndan M羹teri ve 羹yenin bu bilgileri hatas覺z eksiksiz ve doru girdii varsay覺lmaktad覺r.

3: Sorumluluklar

3.1: COMNET A., M羹teri'nin talebi 羹zerine sipari olarak ilettii hizmetleri salayacakt覺r. Sipariin kabul羹 mesaj覺 ile COMNET A. ilgili 羹creti tahsil ettiini kabul edip s繹z konusu siparite belirtilen hizmeti vereceini taahh羹t edecektir. Ancak M羹teri'nin hizmetine devam edip etmemek COMNET A.. nin tasarrufundad覺r. COMNET A.. verdii hizmeti diledii zaman tek tarafl覺 sonland覺rma hakk覺na sahiptir. Tek tarafl覺 hizmet sonland覺rma durumunda m羹teriye almad覺覺 kalan hizmet s羹resi hesaplanarak geri 繹deme COMNET A. taraf覺ndan yap覺l覺r.

3.2: deme ekli, KDV farklar覺 sipari s覺ras覺nda 癟覺kart覺lacak toplam miktar ile belirtilerek M羹teri'nin ayl覺k veya y覺ll覺k 繹deme tercihlerine g繹re 繹demesi gereken 羹cretler COMNET A. taraf覺ndan bildirilecektir.

3.3: Sipari kabul羹 ve ilemlerin onaylanmas覺ndan sonra COMNET A., M羹teri siparii detay覺nda bulunan hizmete ilikin kontrol panel, ftp, sql ve e-mail kullan覺c覺 adlar覺 ve ifrelerini M羹teri'ye iletecek ve hizmet balam覺 olacakt覺r. 襤lgili hesaplar覺n ve ifrelerin sorumluu M羹teri'nin sorumluluunda olup bu konulardan doabilecek zarar ve ziyandan M羹teri sorumlu olacakt覺r.

3.4: M羹teri ald覺覺 hizmet dahilinde COMNET A. taraf覺ndan ald覺覺 beyan ve uyar覺lara uyaca覺n覺 taahh羹t eder. M羹teri, hosting (bar覺nd覺rma) hesab覺ndan faydalan覺rken COMNET A. taraf覺ndan yay覺nlanan her t羹rl羹 ihtar ya da bildirime uymay覺 beyan, kabul ve taahh羹t eder. M羹teri, alm覺 olduu bulundurma hizmetinde kendisine 羹cretsiz ve s覺n覺rs覺z olarak verilen hizmetleri yine 羹cretli ya da 羹cretsiz ve/veya s覺n覺rl覺 ya da s覺n覺rs覺z olarak 羹癟羹nc羹 kiilere da覺tamaz, satamaz.

3.5: M羹teri hizmet dahilinde sahip olduu yaz覺l覺m ve programlar覺 kullanarak eriim hakk覺 bulunmayan dosya veya programlara erimemeyi, bu tarz bir sorundan dolay覺 herhangi bir problem yaratmamay覺, oluabilecek sorun ve problemlerde zarar覺 kar覺lamay覺 taahh羹t eder.

3.6: COMNET A. m羹terisinin yapt覺覺/yapabilecei olas覺 hatalardan, elektronik sald覺r覺, istenmeyen posta (SPAM), T.C kanunlar覺na ayk覺r覺 yay覺n, genel ahlaka ayk覺r覺 yay覺n ve i癟eriklerden sorumlu deildir. Ayr覺ca COMNET A. bu sebeplerden oluacak kay覺plardan sorumlu olmad覺覺 gibi, kendi olas覺 zarar ve ziyan覺n覺 m羹teriden talep etme hakk覺n覺 sakl覺 tutar. M羹teri, bilerek veya bilmeden yap覺lan ve daha 繹nce bu s繹zlemede belirtilen uygunsuz davran覺lardan kaynaklanan zararlar覺 kar覺lamay覺 kabul ve taah羹t eder. COMNET A. belirtilen bu gibi durumlarda her t羹rl羹 hukuki hakk覺n覺 sakl覺 tutar. COMNET A. bu gibi illegal ve davran覺larda bulunan (bilerek veya istemeden) m羹terilerinin hesab覺n覺 geri 繹deme yapmaks覺z覺n kapatma, durudurma, silme hakk覺n覺 sakl覺 tutar.

3.7: M羹teri hizmeti dahilinde bar覺nd覺rd覺覺 t羹m dosya, dok羹man ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanaca覺 ve faydalanaca覺 t羹m ilemlerden kendisi sorumlu olduunu, s繹z konusu veri, bilgi ve beyanlar覺n yasalara ayk覺r覺l覺覺ndan doabilecek t羹m hukuki ve cezai sorumluluu kendisi kar覺lamay覺 kabul ve taahh羹t eder. 襤 bu konuda doabilecek sorunlardan COMNET A.'e herhangi bir kusur iletilemez. COMNET A. sayfalar覺 g繹nderilmeden 繹nce g繹zden ge癟irmez, dorulamaz, ciro etmez veya kullan覺c覺 taraf覺ndan yap覺lm覺 sayfalar i癟in herhangi bir ekilde bir sorumluluk almaz. COMNET A. kullan覺c覺 hesaplar覺n覺 bu ana hatlar覺 ihlal ettii i癟in veya baka bir sebeple veya COMNET A.'in kendi veya kullan覺c覺lar覺ndan herhangi birinin iine zararl覺 olduuna inand覺覺 i癟in fesih edebilir. COMNET A. hukuka ayk覺r覺l覺k eden filleri ve eylemleri 繹rendiinden itibaren M羹teri'ye haber vermeden M羹teri hesab覺n覺 ve sunucularda olan dosyalar覺 silmek hakk覺na sahiptir.

3.8: COMNET A., salad覺覺 hizmet i癟erisinde bulunan M羹teri verilerinin hatal覺 kullan覺mlar覺ndan, veri i癟eriklerinden, e-mail ile kullan覺lan t羹m verilerden doabilecek hi癟 bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama y羹k羹ml羹kleri M羹teri'ye aittir. COMNET A. M羹teri'nin t羹m verilerini d羹zenli bir bi癟imde yedekleme ve bak覺m ilemine tabi tutacakt覺r. Buna ramen COMNET A. hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kayb覺ndan dolay覺 oluabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan COMNET A. sorumlu deildir. Verilerin yedeklenmesi s繹zleme metninde aksi belirtilmedii s羹rece M羹teri'nin sorumluluundad覺r.

3.9: COMNET A., M羹teri taraf覺ndan sipari verilmi ve 繹demesi sorunsuz olarak ger癟ekletirilmi alan ad覺 tescil ilemlerini y羹r羹tecektir. Tescil edilen ve sipari ile kabul edilen tescil talebi ile 羹creti 繹denen alan ad覺'n覺n sahibi M羹teri'dir. COMNET A. bu konuda M羹teri'nin talepleri dorultusunda alan ad覺 羹zerinde ilem yapabilecektir. M羹teri taraf覺ndan alan ad覺 羹zerinde bir d羹zenleme, deiiklik ve transfer taleplerini en k覺sa s羹rede yapacakt覺r.

3.10: COMNET A. b羹nyesindeki M羹teri sitelerini sunucu sistemlerinde yorucu zarar verici etki yapt覺klar覺 tespit edildiinde durdurma hakk覺n覺 sakl覺 tutar.

3.11: COMNET A. sunucular覺nda alt bayi M羹terilerinin deneme hesab覺 tarz覺 uygulamalar yapmas覺 yasakt覺r.

3.12: COMNET A.'den sat覺n al覺nan her hangi bir hizmetin 羹cretli ya da 羹cretsiz da覺t覺lmas覺 yasakt覺r.

3.13: COMNET A. sunucular覺nda yasal olmayan her t羹rl羹 i癟erik ve dosyalar覺 bulundurmak yasakt覺r.

4: S羹re

4.1: 襤 bu s繹zleme sipari ve 繹deme ilemlerinin internet ortam覺ndan COMNET A.'e iletilmesi ile birlikte taraflar覺n belirtilen hak ve y羹k羹ml羹l羹kleri balar.

4.2: S繹zleme s羹resi M羹teri'nin ilgili hizmet i癟in sipari s覺ras覺nda se癟mi olduu 繹deme periyodu kadard覺r.

4.3: Taraflar s繹zlemenin sona ermesinden 10 i g羹n羹 繹ncesine kadar s繹zlemenin s羹re sonunda sona ereceini ihtar etmemiler ise s繹zleme ayn覺 art ve h羹k羹mler ile 繹nceki s繹zleme s羹resi kadar uzar (羹cret hususunda meydana gelen deiiklikler sakl覺d覺r).

5: cret

5.1: 襤 bu s繹zlemede belirtilen hizmetler kar覺l覺覺 olarak 繹denecek 羹cret sipari ilemi s覺ras覺nda belirtilen miktar kadard覺r. Belirtilen 羹cretlere KDV sonradan dahil ederek hesaplan覺r ve M羹teri'ye g繹sterilerek tahsilat ger癟ekleir. CPU ve ram kullan覺m覺 limitler dahilindedir. Limit a覺m覺 durumunda M羹teri faturaland覺r覺l覺r.

5.2: COMNET A. 繹nceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler 羹zerinde ileriye d繹n羹k olarak deiiklik yapma hakk覺n覺 sakl覺 tutar. M羹teri i bu deiiklikler konusunda imdiden oluabilecek deiiklikleri kabul, beyan ve taahh羹t eder.

5.3: cret fatura tarihindeki T羹rkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas覺 efektif sat覺 kuru 羹zerinden T羹rk Liras覺na 癟evrilerek 繹denir.

5.4: cret fatura kesim tarihinden itibaren 5 (be) i g羹n羹 sonuna kadar sipari ilemi s覺ras覺nda kredi kart覺 ile 繹deme talimat覺 var ise kredi kart覺 hesab覺ndan, kredi kart覺 ile 繹deme talimat覺 yok ise M羹teri iletiim adresinde belirtilen banka hesap numaralar覺na veya COMNET A.'e elden 繹demekle y羹k羹ml羹d羹r.

5.5: demenin gecikmesi durumunda COMNET A. kur fark覺 faturas覺 kesme hakk覺n覺 sakl覺 tutar.

5.6: COMNET A., M羹teri 繹deme ilemini tamamlay覺ncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, a癟ma hakk覺n覺 sakl覺 tutar.

6: Ask覺ya Al覺nma

6.1: deme konusunda problem yaanmas覺, kredi kart覺 ile 繹deme talimat覺 olan M羹teri'lerde provizyon sorunlar覺 veya h羹k羹m ve y羹k羹ml羹l羹kler ile ilgili maddelerden dolay覺 COMNET A., M羹teri'ye verilen hizmetlerin t羹m羹n羹, e-posta, web, ftp hesaplar覺n覺n tamam覺n覺 durdurma hakk覺n覺 sakl覺 tutar.

6.2: Bu durumun devam s羹resince M羹teri ad覺na e-posta, web, ftp eriimleri yap覺lamaz ve e-posta hesaplar覺 bloke edilerek gelen e-postalar geri 癟evrilir.

7: Fesih

7.1: M羹teri i bu s繹zlemenin herhangi bir maddesine ayk覺r覺 davranarak sorumluluklar覺n覺 ve taahh羹tlerini yerine getirmedii takdirde yada i bu s繹zlemenin 繹n y羹z羹nde beyan ettii bilgilerin doru olmad覺覺n覺n tespiti halinde, yukar覺da belirtilen s繹zlemeyi ask覺ya alma halinin 7 g羹nden fazla devam etmesi halinde, COMNET A. hi癟 bir ihtar ve ihbara gerek kalmaks覺z覺n s繹zlemeyi tek tarafl覺 olarak fesih etme hakk覺na sahiptir.

7.2: Bu ekilde ger癟ekleecek fesih sonras覺nda M羹teri; kalan s羹reye bak覺lmaks覺z覺n 繹demi olduu son s繹zleme 羹cretini geri isteyemeyeceini, fesih tarihinde y羹r羹rl羹kte olan emsal s繹zleme bedelinin 5 kat覺 ticari cezai tazminat 繹demeyi beyan, kabul ve taahh羹t eder.

7.3: M羹teri hi癟 bir gerek癟e g繹stermeksizin s繹zleme normal s羹re ile sona ermeden 10 g羹n 繹nce yaz覺l覺 olarak ihtar etmek art覺 ile i bu s繹zlemeyi s羹resi sonunda fesih etme hakk覺na sahiptir.

7.4: S繹zlemenin sona erme s羹resinden 繹nce M羹teri taraf覺ndan fesih edilmesi halinde s繹zleme sonuna kadar 繹denecek olan 羹cretlerin 1/2 sini defaten ve pein olarak 繹demeyi beyan, kabul ve taahh羹t eder.

8: 襤letiim ve Bilgi Adresleri

8.1: Taraflar konusu s繹zlemeden kaynaklanan her t羹rl羹 tebligat i癟in taraflar sipari adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahh羹t etmilerdir.

8.2: Bu adreslere yap覺lan her t羹rl羹 tebligat taraflar覺n eline ulamasa bile tebli edilmi kabul edilecektir. 襤 bu adreslere ait deiiklikler dier tarafa yaz覺l覺 olarak bildirilmedik癟e eski adresler ge癟erli olacakt覺r.

8.3: COMNET A. s繹zleme s羹resi i癟inde M羹teri'ye tahsis ettii elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yaz覺, ihtar, 繹deme bildirimi, hesap hareket 癟izelgesi, hesap ekstresi g繹nderebilir. M羹teri s繹z konusu elektronik iletilerin al覺nmad覺覺 ya da kendisine ulamad覺覺 iddias覺nda bulunamayaca覺 gibi, s繹z konusu iletilerin g繹nderildikleri tarihten 1 g羹n sonra yasal anlamda tebli etmi say覺laca覺n覺 beyan, kabul ve taahh羹t eder.

9: cretin denmesinde Temerr羹de D羹羹lmesi

9.1: M羹teri, ald覺覺 hizmetlere kar覺l覺k bavuru tarihini takip eden 7 g羹n i癟inde 繹deme ger癟ekletirmedii takdirde temerr羹de d羹m羹 say覺l覺r. Bu durumda COMNET A. kur fark覺 faturas覺 kesebilecei gibi dilerse fatura tarihinden itibaren ayl覺k %5 gecikme faizi talep edebilir. M羹teri bu gecikme faizi ve kur fark覺 faturas覺n覺 繹demeyi beyan ve kabul eder.

9.2: M羹teri, i bu s繹zlemeden doan her t羹r alacak i癟in COMNET A.'in dava ya da icra takibi a癟mas覺 halinde de ayl覺k %5 gecikme faizi, bakiye bor癟 miktar覺n覺n %20'si kadar cezai art, %10'u Avukatl覺k creti ve dier t羹m yasal giderleri 繹demeyi beyan, kabul ve taahh羹t eder.

9.3: M羹teri, i bu s繹zlemeden doan alacaklar覺n覺n tahsili i癟in yasal mercilere 襤htiyati Haciz ve 襤htiyati tedbir i癟in bavurmas覺 halinde COMNET A.'in teminats覺z 襤htiyati Haciz ve 襤htiyati Tedbir karar覺 almaya yetkili olduunu ancak buna ramen Mahkemelerce teminat istendiinde, bankalardan al覺nacak teminat mektuplar覺ndan doacak komisyon ve her t羹rl羹 羹cretin kendileri taraf覺ndan 繹deneceini ve bu konulara hi癟bir itirazda bulunmayaca覺n覺 beyan, kabul ve taahh羹t eder.

10: Geri deme ve Hizmet 襤ptali

10.1: M羹teri verdii hosting sipariini 15 g羹n i癟inde koulsuz, arts覺z ve hi癟bir sebep g繹stermeksizin iptal etme ve 繹dedii 羹creti iade almay覺 talep edebilir. Bu talep dorultusunda M羹teri'ye 繹dedii 羹cret 30 i g羹n羹 i癟erisinde geri 繹denir. Alan ad覺 Kay覺t, SSL G羹venlik Sertifikalar覺, Sunucu ve Dier kurum bedelleri, Al覺nan Lisans Hizmetleri gibi iptali m羹mk羹n olmayan hizmet kalemleri geri 繹denmez. M羹terinin sipariinde bu gibi hizmetler varsa belirlenen tutarlar d羹羹lere geri 繹deme yap覺l覺r. Geri 繹deme m羹teri hangi kanal ile 繹deme yapt覺 ise ayn覺 ekilde yap覺l覺r. (rn: Kredi kart覺 ile yap覺lan ilemler, ilem yapan karta geri 繹denir.)

10.2: M羹teri ald覺覺 hizmetlerden, 15 (on be) g羹n boyunca COMNET A.'in y羹zde y羹z kusuru ile mahrum kal覺rsa (T羹rk Telekom'dan kaynaklanan kesintiler, doal afetler ve m羹cbir sebepler hari癟) geri 繹deme hakk覺 talep edebilir. Bu talep dorultusunda M羹teri'ye 繹dedii 羹creti, hizmeti kulland覺覺 aylar d羹羹lerek 30 i g羹n羹 i癟erisinde geri 繹denir. COMNET A..'nin kay覺t ve tutanaklar覺, varsa kusurlar覺n tespitinde kullan覺lacak tek belgedir. D覺ar覺dan, 3. ah覺s veya kurumlar覺n belgeleri COMNET A.. taraf覺ndan tan覺nmamaktad覺r.

10.3: M羹teri sanal ya da ger癟ek ortamda haks覺z sebeplerle COMNET A.'in imaj覺n覺 zedeleyecek yorum, konuma, s繹z, slogan ve benzeri ithamlarda bulunursa ald覺覺 hizmetin iptal edilmesi, silinmesi ve bir daha hizmet verilmeme hakk覺 COMNET A.'de sakl覺d覺r.

10.4: M羹terinin sat覺n ald覺覺 hizmet herhangi bir nedenden 繹t羹r羹 sald覺r覺ya maruz kal覺yor ve COMNET A. 羹zerinden hizmet verilmesini zorlat覺r覺yor ya da imkans覺z k覺l覺yor ise, COMNET A. hizmeti iptal etme ve yap覺lan 繹demeyi geri 繹dememe hakk覺n覺 sakl覺 tutar.

10.5: COMNET A. baz覺 hizmetlerini birletirerek paket 羹r羹n, kampanya olarak sunabilir. Kampanyal覺 paket i癟erisinde ek Alan ad覺 Kay覺t, SSL, Statik IP, Canl覺 Destek Mod羹l羹, Kurulum Hizmeti, Kampanyal覺 r羹n 襤癟erisindeki Verilen eitli Hediyeler hizmetlerinin sunulmas覺 durumunda, hizmet iade ileminde paket i癟erisinde sunulan "Alan ad覺 kay覺t hizmet bedeli, SSL Serfitika bedeli, Statik IP bedeli, Canl覺 Destek Mod羹l羹 bedeli, Kurulum Hizmet Bedelleri, Kampanyal覺 r羹n 襤癟erisindeki Verilen Hediye Bedelleri" iade tutar覺na dahil deildir.

11: Adil Kullan覺m Hakk覺

11.1: M羹teriye salanan "SINIRSIZ", "L襤M襤TS襤Z" ibareli sat覺lar, sat覺lan pakette kullan覺c覺ya limit konulmayaca覺 anlam覺na gelmektedir. Ancak bu ibare m羹terinin limitsiz kaynak t羹ketebilecei anlam覺 ta覺maz. M羹teri kendisine salanan kaynaklar覺 limitsiz olsa dahi en fazla bulunduu sunucu veya sistemin kapasitesinin fazla %5'i kadard覺r. M羹teri ayn覺 sunucu veya sistemde bulunan dier kullan覺c覺lar覺n haklar覺n覺 engellemeyecek ekilde kullan覺m yapabilir. Adil kullan覺m d覺覺 bir durum belirlenirse COMNET A.. hizmeti durdurma, iptal etme, silme ve hizmet vermeme hakk覺na sahiptir.

11.2: Adil Kullan覺m hakk覺n覺n limitini ve ne kadar kullan覺labilir olduunu COMNET A.. belirler. COMNET A.. limitleri diledii ekilde, diledii zaman azaltma ve artt覺rma hakk覺na sahiptir.

12: Yetkili Mahkeme ve 襤cra Daireleri

12.1: 襤 bu s繹zleme bununla birlikte 12 madde ve alt bal覺klardan ibaret olup, taraflarca okunup anla覺larak imza alt覺na al覺nm覺t覺r (imza alt覺na al覺nma. sipariin internet ortam覺nda COMNET A.'e g繹nderilmesi ile ger癟eklemi kabul edilir). COMNET A. gerek g繹rd羹羹 takdirde yeni maddeler ve/veya alt bal覺klar ekleyebilir, 癟覺kartabilir ya da maddeler 羹zerinde deiiklik yapabilir. M羹teri bu deiiklikleri 繹nceden kabul ettiini beyan ve taahh羹t eder.

12.2: 襤 bu s繹zlemenin uygulanmas覺 s覺ras覺nda doacak her t羹rl羹 uyumazl覺klar覺n 癟繹z羹m羹nde 襤stanbul Mahkemeleri ve 襤cra Daireleri yetkilidir.

T羹m kay覺tl覺 kullan覺c覺lar覺m覺z Hizmet S繹zlememizi ve buna bal覺 olarak Hizmet Politikalar覺m覺z覺 okumu ve kabul etmi say覺l覺rlar.